Disclaimer Goddess Gift

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle activiteiten die worden ontplooid binnen Goddess Gift.

Goddess Gift, inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 83975918.

E-mailadres: info@goddessgift.nl

Hierna gezamenlijk te noemen: “Goddess Gift”.

Wanneer je gebruiker bent van een van onze websites of diensten kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.


Goddess Gift behoudt zich voor op elk moment de inhoud van de webshop of social media te wijzigen of te verwijderen, zonder daarover verdere mededelingen te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Goddess Gift streeft ernaar de website en social media accounts zo actueel mogelijk te houden en/of aan te vullen. 
Niettegenstaande dat dit ijverig en met onze grootst mogelijke aandacht gedaan wordt, kan het zijn dat de inhoud 
onvolledig en/of onjuist is.
Op de shop aangeboden producten zijn zonder enige vorm van garantie of aanspraak van correctheid. 


Wij zijn realiseren ons dat er ook fouten gemaakt kunnen worden met betrekking tot de prijzen. Daarom behouden wij
ons het recht dit ten alle tijden aan te kunnen passen. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst geclaimd worden.
Mocht Goddess Gift een hyperlink plaatsen naar website of diensten van andere partijen, kan Goddess Gift nimmer 
aansprakelijkheid kan ervaren.

 

Hierbij stellen wij dus in het kort dat Goddess Gift de inhoud op elk moment mag wijzigen zonder dit te melden, prijswijzigingen 
mag doorvoeren en geen verkoopovereenkomst heeft wanneer er aankoop is gedaan bij typefouten en dat Goddess Gift niet aansprakelijk
is voor websites van derden. 

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendrommen zijn van Goddess Gift. Wij proberen met grootste precisie ons te onderscheiden en maken alles zelf.
Het zonder toestemming gebruiken, verspreiden of kopiëren van onze 

- Producten 
- Foto's 
- Teksten 
- Social media

- Andere vormen van content.

of andere materialen welke gepubliceerd staan op de website of social media accounts van Goddess Gift is niet toegestaan.

 

Privacy statement

Goddess Gift belofte:

· Wij zijn zorgvuldig met je gegevens. Je kunt er op rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet

· Wij verkopen je gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden

· Wij informeren je over het gebruik van je gegevens en bieden je mogelijkheden om je gegevens en de keuze die je ten aanzien van je privacy hebt gemaakt in te zien en aan te passen

· Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je ten aanzien van je privacy hebt gemaakt

· Je kunt op verzoek op ieder moment inzicht krijgen, wijzigingen aanvragen of de verwijdering aanvragen van alle gegevens die wij over jou hebben opgeslagen

 

Hoe verzamelen we je gevens?

· Bij bezoek aan onze Website

· Door het afdragen van gegevens (analoog of digitaal)

· Bij het aanvragen van producten of diensten door jou als klant

· Bij inschrijving voor nieuwsbrieven en e-mails

· Bij gebruik van social media kanalen zoals Facebook

 

Gegevens die je aan ons verstrekt

Wij verwerken je persoonsgegevens door het verlenen van onze diensten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons verstrekt worden via email of telefoon. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

o (bedrijfs)naam;

o adres;

o postcode;

o woonplaats;

o land;

o telefoonnummer;

o geslacht;

o geboortedatum;

o e-mailadres;

o wachtwoord;

o betaalgegevens;

o koopgedrag;

o taalkeuze;

 

Gegevens die we automatisch verzamelen:

Wanneer je (één van) onze website bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens die naar ons worden gestuurd via de computer, smartphone, tablet of andere apparatuur.

Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Over de werking van cookies en de verschillende cookies die wij gebruiken, vind je meer informatie in het hoofdstuk Cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 

· browsergegevens;

· besturingssysteem;

· duur van je bezoek;

· pagina’s die je bezoekt;

· links waar je op klikt;

· locatiegegevens op basis van je IP-adres;

· verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

 

Waarvoor verwerkt Goddess Gift persoonsgegevens

Goddess Gift verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om bestellingen van producten en diensten te kunnen verwerken (een contractuele verplichting)

Om bestellingen van producten of diensten uit te kunnen voeren. Als je een bestelling plaatst verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw bestelling bij het gewenste adres te kunnen bezorgen. Daarbij hebben we natuurlijk je gegevens nodig voor de betaling van je producten.

2. Om jou als eerste te kunnen informeren

Om jou als klant als eerste nieuwsbrieven en berichten te kunnen sturen en zo te informeren over actuele aanbiedingen en acties.

3. Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je klant bij ons bent, willen wij jou goed van dienst zijn. Hiertoe verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden.

4. Om jouw en onze belangen te beschermen

Om als de situatie dat vraagt jou te kunnen informeren over een nieuw privacy statement maar ook als de situatie zich voordoet dat er een datalek is.

5. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om jou goed van dienst te zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten zoals de website. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product. Doormiddel van marktonderzoek en samenstellen van gegevens kunnen wij ook onze producten en diensten verder ontwikkelen.

6. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om jou te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor jou is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen. Wij kunnen jouw gebruik van onze website koppelen aan de informatie die bij ons over jou bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om voor jou relevante advertenties te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren. Wij kunnen jou persoonlijke aanbiedingen op basis van o.a. eerdere aankopen sturen waarvan wij denken dat deze voor jou relevant zijn.

7. Om wettelijke verplichtingen na te komen


In Nederland zijn wij verplicht om bepaalde gegevens vast te houden voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derden vanwege commerciële redenen. Alleen voor de uitvoer van onze diensten kunnen we je persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van verschillende diensten van derden om je persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Goddess Gift. Je persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Goddess Gift heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Het betreft deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Daarnaast hebben binnen Goddess Gift afzonderlijke rechtspersonen beperkte toegang tot je gegevens voor verschillende marketingdoeleinden.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@goddessgift.nl

Wij verstrekken je persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen je persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Goddess Gift te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Van bovenstaande bewaartermijnen wordt afgeweken indien er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale bewaarplichten), of in het geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.


Beveiliging van je persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Wij maken tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.


Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.


Jouw recht op inzage en wijziging
Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. je kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@goddessgift.nl

Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt je ons verzoeken je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Jonger dan 16
Iedereen, zowel jong als oud, mag vanzelfsprekend onze winkels bezoeken en/of gebruik maken van onze diensten. In het geval je jonger bent dan 16 mogen wij echter géén persoonsgegevens van je verwerken tenzij je voogd(en) hiervoor toestemming hebben gegeven. Wij verzoeken je géén persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien je hiervoor géén toestemming hebt gekregen van je voogd(en).


Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de gegevens die door Goddess Gift zijn verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Goddess Gift haar aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van nieuwsbrieven, e-mailberichten, post of door persoonlijke aanbiedingen op de Goddess Gift website.

Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt Goddess Gift een aantal gegevens van je, waaronder mogelijkerwijs: de producten die je bij Goddess Gift koopt, in welke winkel en via welk kanaal je je aankopen doet, van welke Goddess Gift aanbiedingen je gebruik maakt, wat je in onze nieuwsbrief aanklikt en je websitebezoek-gegevens.

E-mails en nieuwsbrieven

Op de Goddess Gift Website kun je je aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail met aanbiedingen en algemene informatie promotionele acties. Goddess Gift verwerkt je gegevens om nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link


Contact met Goddess Gift
Als je contact opneemt met de klantenservice van Goddess Gift, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Goddess Gift, zullen je contactgegevens en je vraag of klacht door Goddess Gift worden bewaard. Goddess Gift kan jou vragen om meer gegevens te geven indien zij dat nodig vindt voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte gegevens worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Statement vermelde doeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over je websitebezoek bijgehouden. Bij je volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij je kunnen herkennen.


Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies worden gebruikt voor deze website en kunnen worden gebruikt door derden om persoonsgegevens te verzamelen zoals je IP adres en je te volgen als u naar een andere website gaat. Dit gebeurt alleen als je toestemming hebt gegeven voor de cookies.

Wij maken gebruik van onderstaande cookies:


Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan je wensen aan te passen.

Sessie cookies

Wij gebruiken sessie cookies om te zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

Analytische cookies
Met gebruik van Google Analytics en andere analytische cookies wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen wij de kwaliteit van de website verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt beveiligd (via SSL) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen binnen de EER en daarbuiten. Om te lezen wat Google met je (persoons)gegevens doet kunt je het privacybeleid van Google lezen voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics .

Social Media cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen naar sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van respectievelijk Facebook, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest je de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.


De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft je een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website: Apple Safari ; Google Chrome ; Microsoft Internet Explorer ; Mozilla Firefox


Slotbepalingen
Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:


Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Goddess Gift:


Indien je vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

– per e-mail: info@goddessgift.nl

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 12 oktober 2021.